Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Venterprise: de eenmanszaak Venterprise.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Venterprise opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
c. Project: deelname aan of opdracht tot het houden van bedrijfsinterne trainingen en coaching, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Venterprise betreffende een project of opdracht.
2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.
3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Venterprise.
4. Venterprise is te allen tijde bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Venterprise zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Overeenkomsten komen tot stand doordat Venterprise de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbieding bevestigt dan wel door schriftelijke bevestiging door Venterprise aan Opdrachtgever van diens telefonische opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1. De aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Venterprise. Venterprise verbindt zich de verleende opdrachten naar beste kunnen te verrichten. Venterprise gaat op zorgvuldige wijze om met de belangen van Opdrachtgever.
2. De termijn waarbinnen de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan worden beïnvloed door factoren, zoals kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, medewerking van derden, ongeval, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. De termijn waarbinnen de opdracht dient te zijn afgerond, is nimmer een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien Venterprise meerwerk moet verrichten in opdracht van Opdrachtgever, is Venterprise gerechtigd om de daaruit vloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Voor zover mogelijk of zichtbaar zal Venterprise dit vooraf bespreken met Opdrachtgever.

Artikel 5 Prijs & betaling
1. Het honorarium wordt berekend door het aantal gewerkte uren of dagen te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief of dagtarief, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Venterprise is steeds gerechtigd een voorschot van Opdrachtgever te verlangen alvorens met de opdracht aan te vangen of de opdracht voort te zetten.
3. Opdrachtgever dient het gefactureerde bedrag te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 200,-.
5. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is.
6. Bij niet-tijdige betaling is Venterprise onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te staken, te beëindigen of op te schorten zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid van Venterprise kan leiden.
7. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur dient Opdrachtgever dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan Venterprise, waarna Opdrachtgever diens recht verwerkt. Bezwaren ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
8. Venterprise is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij voor Opdrachtgever onder zich heeft.
9. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Venterprise.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de door Venterprise geleverde of te leveren diensten alsmede de ontwerpen, ideeën, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Venterprise, danwel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij.Venterprise.
2. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Venterprise materiaal of delen daarvan waar Venterprise intellectuele eigendomsrechten op heeft op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking te stellen, behoudens de gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de opdracht blijkt.
3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Venterprise enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter     danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen verwijderen of wijzigen. Hieronder valt ondermeer het persoonlijkheidsrecht van Venterprise.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Venterprise is bij zijn activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking en diensten van derden, waar Venterprise weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Venterprise is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Venterprise of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Venterprise.
2. Venterprise is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
2.1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2.2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Venterprise aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Venterprise toegerekend kunnen worden;
2.3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. De aansprakelijkheid van Venterprise is steeds beperkt tot het verzekerde bedrag de opdrachtwaarde, met een maximum van € 2.500,-. Indirecte schade, daaronder aanvullende schadevergoeding, gevolgschade, gederfde omzet of winst en gemiste besparingen komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.
4. Venterprise is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en/of onduidelijkheden in opdrachtbevestigingen of andere schriftelijke dan wel elektronische stukken. Storingen in het bedrijf van Venterprise ten gevolge van overmacht welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaat Venterprise van het nakomen van de overeengekomen termijnen of van haar verplichtingen. Opdrachtgever heeft in deze gevallen nimmer aanspraak op vergoeding van kosten, schade of interest.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit adviezen of documenten welke gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel het foutief toepassen of hanteren van de adviezen of documenten.
6. Een vordering van Opdrachtgever op Venterprise vervalt na twaalf maanden vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de vordering. Tevens dient Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na de bekendheid met enig recht op schadevergoeding per aangetekend schrijven bij Venterprise te melden.

Artikel 8 Annulering of wijziging opdracht
1. Wijziging van het de opdracht is slechts toegestaan indien beide partijen schriftelijk met de wijziging instemmen.
2. Annulering van de opdracht door Venterprise kan tot 2 weken voor de aanvang van de opdracht, zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid van Venterprise kan leiden.
3. Annulering van de opdracht door Opdrachtgever kan tot 8 weken voor de aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 50% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan 2 weken voor de aanvang van de opdracht is Opdrachtgever het volledige offertebedrag verschuldigd. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht aanvang zou nemen.
4. Annulering van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Venterprise met onmiddellijke ingang van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

Artikel 9 Slotbepalingen
1. Gegevens van Opdrachtgever worden in de administratie van Venterprise zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard en behandeld.
2. Indien en voor zover delen uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet uitvoerbaar mochten zijn, zal dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aantasten en zullen de betreffende delen geacht moeten worden te zijn overeengekomen op een wijze, die zo dicht mogelijk aanligt tegen het gewraakte gedeelte, en die niet nietig, vernietigbaar of anderszins niet uitvoerbaar is.
3. Op de rechtsverhouding tussen Venterprise en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.